Pârsig B. Negizeš English Deutsch French P. Rišešenâsih Lev
Honudan -> honâ k. هنودن: تاثیر کردن; اثر گذاشتن to affect beeinflussen affecter _Dehxodâ کارواژه ی کهن آن خشنویتن بوده = خشناتای = هشنودن - هنودن که در آغاز به چم اثر راضی کننده و کار قانع کننده بوده.

~مزدک
1.0
Delhonudan -> delhonâ k. دله‌نودن: اثرگذاشتن احساسی to affect beeinflussen - Mehrbod i Vâraste دلهُنودن همچون دلخراشیدن, آنچه دل را می‌هُناید (اثر میگذارد).

~مهربد
1.0