Pârsig B. Negizeš English Deutsch French P. Rišešenâsih Lev
Kârmâye n. کارمایه: انرژی; گوهره ای که کار انجام میدهد energy [f.] Energie - Ϣiki-En Ϣiki-De ϢDict-Pâ Ϣiki-Pâ _Dehxodâ   1.0