Pârsig B. Negizeš English Deutsch French P. Rišešenâsih Lev
Âhanjidan -> âhanj k. آهنجیدن: انتزاع کردن; بیرون کشیدن to abstract - - Ϣiki-En   1.0